Assessoria Comptable

 

  • Mecanització de la documentació comptable.
  • Elaboració dels estats financers (PiG, Balanços, Llibre Major, etc.).
  • Revisió de la comptabilitat de gestió i tancament comptable.
  • Anàlisi econòmica i financera: Cash flow, Palanquejament financer, Ràtios.
  • Legalització dels Llibres oficials de Comptabilitat i Dipòsit dels comptes anuals .